O projekcie

Wirtualne Muzea Podkarpacia – opis projektu

Projekt „Wirtualne Muzea Podkarpacia” jest współfinansowany przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Samorządu Województwa Podkarpackiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013

Celem strategicznym projektu jest zrównoważenie rozwoju kultury na Podkarpaciu poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii ICT w obszarze e-usług.

Cel ten został osiągnięty poprzez realizację celów cząstkowych:

  1. wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań w obszarze upowszechniania kultury poprzez utworzenie platformy elektronicznej o charakterze regionalnym służącej do skanowania, przechowywania oraz udostępniania w sieci Internet dzieł sztuki w postaci cyfrowej 3D

  2. zmniejszenie dysproporcji w regionie w rozwoju kultury, ze zwróceniem szczególnej uwagi na dostęp do zasobów kultury osób z terenów wiejskich czy osób niepełnosprawnych.

  3. wzrost uczestnictwa i wyrównanie szans w dostępie do dóbr i usług kultury dzięki wprowadzeniu e-usług publicznych o charakterze regionalnym

  4. efektywną promocję zasobów podkarpackiego dziedzictwa kulturowego, która będzie miała bezpośrednie przełożenie na ilość turystów odwiedzających nasz region.

  5. zmniejszenie luki cywilizacyjnej oraz wykluczenia cyfrowego poprzez rozbudowę infrastruktury ICT kultury

  6. zachowanie podkarpackiego dziedzictwa kulturowego poprzez digitalizację do postaci 3D jego najcenniejszych zasobów.

Projekt składa się z szeregu działań mających na celu uruchomienie platformy elektronicznej służącej do digitalizacji, przechowywania oraz publikowania w Internecie zasobów podkarpackiego dziedzictwa kulturowego. Oprócz portalu www.wmp.podkarpackie.pl, w ramach projektu powstało także centrum przetwarzania danych – Data Center, oraz laboratorium digitalizacji 2D/3D.

Portal internetowy www.wmp.pokarpackie.pl

Portal www zbudowany w celu prezentacji efektów digitalizacji eksponatów zabytkowych w muzeach uczestniczących w projekcie i znajdujących się na terenie województwa podkarpackiego.
Eksponaty można oglądać na stronie w różnorakiej formie, ale przede wszystkim dostępne są tu ich cyfrowe odwzorowania 3D, które za pomocą odpowiedniej przeglądarki można dowolnie obracać, przybliżać czy przesuwać w celu dokładniejszej obserwacji.

Ze względu na zmieniające się realia świata wirtualnego, wprowadzanie nowych rozwiązań technologicznych, a przede wszystkim likwidację starych, niezbędnym okazało się przebudowanie portalu po 2016 roku i dostosowanie go do nowych standardów.
W chwili obecnej strona pozostaje w budowie i wprowadzanie są kolejne obiekty, wkrótce zostanie ona uzupełniona o znajdujące się w poprzedniej wersji spacery wirtualne oraz obiekty w technice 360 st.

Ważną cechą portalu jest jego stałe rozbudowywanie o kolejne instytucje.

Laboratorium 2D/3D

Laboratorium 2D/3D jakie powstało w ramach realizacji projektu zajmuje się wykonywaniem cyfrowej dokumentacji eksponatów muzealnych w oparciu o skanery laserowe oraz optyczne.
W zależności od charakteru eksponatu wykonywany jest model cyfrowy w technologii 2D (np. obrazy) lub 3D (np. rzeźby). W laboratorium wykonywane są bardzo dokładne pomiary umożliwiające wykonanie cyfrowej dokumentacji obiektu muzealnego na potrzeby badań i popularyzacji wybranych dóbr kultury z terenu województwa podkarpackiego. Przy zastosowaniu odpowiednich technologii (fotogrametria, rysunek wektorowy) dane pozyskane ze skanerów w połączeniu z wysokiej jakości fotografiami cyfrowymi tworzą innowacyjne Wirtualne Muzeum. Otrzymane w ten sposób zbiory cyfrowe są wykorzystywane do publikacji na portalu internetowym projektu, ale również jako cyfrowa dokumentacja konserwatorska, przechowywane na zakupionych serwerach w centrum przetwarzania danych Data Center.

******************************************************************

Muzeum Okręgowe w Rzeszowie i inne podkarpackie muzea borykają się z wieloma problemami. Projekt „Wirtualne Muzea Podkarpacia” jest próbą rozwiązania tych problemów.

Główne problemy podkarpackich muzeów dotyczą:

1. Spadku zainteresowania zwiedzaniem wystaw muzealnych i utrzymującą się tendencją nieuczestniczenia w imprezach organizowanych przez muzea.

Podejmowanie różnorodnych sposobów przyciągnięcia zwiedzających nie przynosi spodziewanych efektów. Zadaniem portalu „Wirtualne Muzea Podkarpacia” jest wzrost zainteresowania ofertą kulturalną muzeów oraz w przyszłości większe zainteresowanie potencjalnych zwiedzających bezpośrednim uczestnictwem w kulturze.

2. Utrudniony dostęp do dóbr kultury zgromadzonych w muzeach dla osób z terenów wiejskich.

Sposobem rozwiązania tego problemu jest zorganizowanie e-usługi polegającej na utworzeniu portalu internetowego ― ”Wirtualne Muzea Podkarpacia”, na którym wszystkim osobom korzystającym z sieci Internet a zwłaszcza osobom ze środowisk wiejskich, umożliwiono wirtualne zwiedzanie podkarpackich muzeów i oglądanie wybranych eksponatów w formacie 3D.

3. W większości lokalny charakter muzeów (miasto i najbliższe okolice) spowodowany małym zainteresowaniem do zwiedzania muzeów położonych w dużej odległości od miejsca zamieszkania.

Dzięki realizacji projektu została udostępniona możliwość elektronicznej penetracji zbiorów podkarpackich muzeów bez względu na miejsce zamieszkania.

4. Brak elektronicznej dokumentacji konserwatorskiej 3D pozwalającej na odtworzenie dzieła w przypadku jego utraty.

Poprzez utworzenie Laboratorium Digitalizacji Dóbr Kultury możliwe jest tworzenie kompleksowej dokumentacji cyfrowej eksponatów muzealnych w oparciu o laserowe i optyczne skanery 3D umożliwiające również ich późniejszą rekonstrukcję.

5. Brak powierzchni wystawienniczej do prezentacji większej ilości dzieł sztuki (wystawiana jest tylko drobna część posiadanych zbiorów).

Utworzenie portalu internetowego z modelami 3D dzieł sztuki pozwoliło udostępniać „wirtualnie” obiekty, które do tej pory znajdowały się w muzealnych magazynach.

Dzięki realizacji projektu Muzeum zyskało nowe możliwości promocyjne, edukacyjne oraz konserwatorskie.

Cyfrowa inwentaryzacja zabytków.

Dzięki zakupionemu sprzętowi możliwe stało się wykonywanie cyfrowych modeli eksponatów, które przechowywane w postaci plików na serwerach pozwolą nie tylko monitorować stan ich zachowania, ale także opracowywać efektowne, szczegółowe i kompletne wizualizacje 3D również w przyszłości. Dzięki sprzętowi do konwersji analogowego sygnału audio na cyfrowy, muzeum zyskało możliwość również cyfrowej inwentaryzacji nagrań, które zgromadzone są w Archiwum Fonograficznym Muzeum Etnograficznego w Rzeszowie, a które zagrożone są utratą w przypadku dalszego przechowywania na przestarzałych nośnikach analogowych.

Wirtualna rekonstrukcja eksponatów.

Dzięki temu, że laboratorium wyposażone zostało o nowoczesny sprzęt i odpowiednie oprogramowanie możliwa stała się także rekonstrukcja eksponatów za pomocą nowoczesnych technik komputerowych. Przykładem może być rekonstrukcja renesansowego pieca kaflowego odtwarzanego cyfrowo na podstawie fragmentów wykopanych kafli  czy obecnie prowadzona rekonstrukcja zamku z Czudca.